ဘာသာစကား

 • Myanmar
 • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Content » မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ

မျိုးစေ့ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ

 • Asian Seed Council
 • East Asia Plant Variety Protection (EAPVP) 
 • Korea Seed and Variety Service  (KSVS)
 • World Bank (WB) 
 • Agriculture Development Support Project (ADSP)  
 • Integrated Seed Sector Development(ISSD)
 • International Finance Cooperation-World Bank Group (IFC-WBG)
 • Wageningen University 
 • Japan International Cooperation Agency (JICA) 
 • Irrigated Agriculture Inclusive Development Project (IAIDP)