ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Procedures » မျိုးစေ့တင်သွင်း၊ တင်ပို့ခွင့် ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဥ်

မျိုးစေ့တင်သွင်း၊ တင်ပို့ခွင့် ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဥ်

ပြည်တွင်းသို့ မျိုးစေ့တင် သွင်းရန်အတွက် ထောက်ခံချက် (ပုံစံ - ၁၁)ပြည်ပသို့မျိုးစေ့တင်ပို့ရန် အတွက် ထောက်ခံချက် (ပုံစံ - ၁၂)

လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲဖော်ပြရမည့်အချက်များ

  • သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့်အညီ စိစစ်ခွင့်ပြုထားသည့်  မျိုးစေ့အရည်အသွေးထောက်ခံချက် မိတ္တူ (ပစ္စည်းနှင့်အတူ တင်ပြခွင့်ပြု)
  • ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်
  • အဆိုပြုလွှာမိတ္တူ (Invoice)