ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Online Application » Digitized Application Form » စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ပြည်တွင်းသို့အပင်မျိုးသစ်တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် (ပုံစံ - ၁)

စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ပြည်တွင်းသို့အပင်မျိုးသစ်တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် (ပုံစံ - ၁)

 
1 Start 2 အဆင့် ၁ 3 အဆင့် ၂ 4 အဆင့် ၃ 5 အဆင့် ၄ 6 အဆင့် ၅ 7 Complete