ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Content » မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သူများ (မျိုးစေ့ကုမ္ပဏီများ၊ မျိုးစေ့ခြံများ၊ မျိုးစေ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများ) ၏မျိုးစေ့ထောက်ခံချက် ရရှိထားသောမျိုးများအား မျိုးစေ့အရည်အသွေး စိစစ်အကဲဖြတ်ရန်အတွက် နည်းလမ်းနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ

မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သူများ (မျိုးစေ့ကုမ္ပဏီများ၊ မျိုးစေ့ခြံများ၊ မျိုးစေ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများ) ၏မျိုးစေ့ထောက်ခံချက် ရရှိထားသောမျိုးများအား မျိုးစေ့အရည်အသွေး စိစစ်အကဲဖြတ်ရန်အတွက် နည်းလမ်းနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ