ဘာသာစကား

 • Myanmar
 • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Content » မျိုးစေ့ဌာနခွဲ၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်

မျိုးစေ့ဌာနခွဲ၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်

 • စီးပွားရေးတွက်ချေကိုက်ပြီးအရည်အသွေးနှင့်အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်သည့် သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မှီသော သီးနှံမျိုးကောင်းမျိုးသန့်များအားတောင်သူလယ်သမားများလိုအပ်ချိန်တွင် လိုအပ်သလောက် ရရှိသုံးစွဲနိုင်ရေး

ရည်ရွယ်ချက်

 • အရည်အသွေးကောင်းသီးနှံမျိုးစေ့များထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရန်၊
 • မျိုးစေ့အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊
 • နည်းပညာသင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ သရုပ်ပြပွဲများကျင်းပပြီးတောင်သူများကို ပညာပေးရန်၊
 • မျိုးစေ့လုပ်ငန်းများစနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မျိုးစေ့ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ ထိန်းကျောင်းကြီးကြပ်ရန်၊
 • ပုဂ္ဂလိကမျိုးစေ့လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်ရန်၊

မျိုးစေ့ဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော စပါးအပါအဝင် အရေးကြီးသီးနှံများ၏ စိုက်ပျိုး ရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီး ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့် အထွက်ကောင်း မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မျိုးစေ့အဆင့်ဆင့် ပွားများထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ 
 • ထုတ်လုပ်ရရှိသော မျိုးစေ့များအား သတ်မှတ်အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ညီညွတ်စေရန်အတွက် မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်းများတွင် စစ်ဆေးပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီမှသာ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊
 • ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကမျိုးစေ့ထုတ်ကုမ္ပဏီများ၊ အကျိုးဆောင်တောင်သူ များနှင့် စီးပွားဖြစ်မျိုးသန့်မျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို စိုက်ပျိုး ပညာပေးရေး ဌာနခွဲနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးလာစေ ရေးအတွက် ဝန်ထမ်းများ၊ တောင်သူများနှင့် ပုဂ္ဂလိကမျိုးစေ့ထုတ် ကုမ္ပဏီများအား သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် သီးနှံသရုပ်ပြပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊
   

မျိုးစေ့ဌာနခွဲရှိ မျိုးသန့်ခြံများနှင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ

မျိုးစေ့ဌာနခွဲရှိ မျိုးသန့်ခြံများ၏ အခြေအနေ

စဉ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး

ခြံအမည်

မြို့နယ်

စုစုပေါင်း
ဧရိယာ(ဧက)

စိုက်ပျိုးနိုင်
ဧရိယာ(ဧက)

မစိုက်ပျိုးနိုင်
ဧရိယာ(ဧက)

မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သည့်သီးနှံ

 

ကချင်ပြည်နယ်

         

ဇီးလွန်ခြံ

မြစ်ကြီးနား

၁၈၂.၀၀

၁၃၀.၀၀

၅၂.၀၀

ပြောင်း၊နှမ်း၊ပန်းနှမ်း

ဝါရှောင်ခြံ

ဝိုင်းမော်

၁၃၆.၀၀

၈၀.၀၀

၅၆.၀၀

စပါး၊ပြောင်း၊ နှမ်း၊ ပန်းနှမ်း

 

ကယားပြည်နယ်

         

​ငွေတောင်ခြံ

လွိုင်ကော်

၄၃၉.၅၆

၃၇၅.၀၀

၆၄.၅၆

စပါး၊ပြောင်း

 

ကရင်ပြည်နယ်

         

ဘားအံခြံ

ဘားအံ

၄၇.၃၃

၃၆.၈၁

၁၀.၅၁

စပါး

ကမော့ကပို

ဘားအံ

၂၆၄.၀၀

၁၅၇.၇၇

၁၀၆.၂၃

စပါး

 

စစ်ကိုင်းတိုင်း

 

 

 

 

 

​ကြေးမုံခြံ

မုံရွာ

၃၀၆.၀၀

၂၄၈.၀၀

၅၈.၀၀

ပဲစဉ်းငုံ၊နှမ်း၊ နေကြာ

ချီပါခြံ

​ရေွှဘို

၈၂.၀၀

၇၀.၀၀

၁၂.၀၀

စပါး

ဂွေးကုန်းခြံ

ခင်ဦး

၅၃.၂၆

၄၀.၀၀

၁၃.၂၆

စပါး

ကန့်ဘလူခြံ

ကန့်ဘလူ

၃၀၀.၀၀

၂၃၄.၀၀

၆၆.၀၀

​ပြောင်း၊ပဲစဉ်းငုံ၊ပဲတီစိမ်း

၁၀

မြေမွန်ခြံ

ကန့်ဘလူ

၁၁၂၉.၆၆

၇၉၆.၀၀

၃၃၃.၆၆

​ပြောင်း၊နေကြာ၊ပဲမျိုးစုံ

၁၁

ဝက်တိုး-၁ခြံ

တန့်ဆည်

၆၅၀.၀၀

၅၄၁.၀၀

၁၀၉.၀၀

​ပြောင်း၊မြေပဲ၊ပဲမျိုးစုံ

၁၂

ဝက်တိုး-၂ခြံ

တန့်ဆည်

၅၅၀.၀၀

၄၉၅.၀၀

၅၅.၀၀

​ပြောင်း၊မြေပဲ၊ပဲမျိုးစုံ

၁၃

ရေဦးခြံ

ရေဦး

၉၁.၉၀

၈၀.၀၀

၁၁.၉၀

စပါး

 

တနင်္သာရီတိုင်း

 

 

 

 

 

၁၄

ဝေဒီခြံ

​လောင်းလုံ

၃၇၉.၅၇

၂၇၅.၆၅

၁၀၃.၉၂

စပါး

 

ပဲခူးတိုင်း

 

 

 

 

 

၁၅

ကတုတ်ခြံ

ဒိုက်ဦး

၁၀၆.၈၄

၆၄.၀၀

၄၂.၈၄

စပါး

၁၆

ကျောင်းစုခြံ

ပဲနွယ်ကုန်း

၃၉၆.၉၇

၃၀၀.၀၀

၉၆.၉၇

စပါး၊မတ်ပဲ

၁၇

ပဲခူးခြံ

ပဲခူး

၁၅၂.၄၅

၁၁၀.၀၀

၄၂.၄၅

စပါး၊ပဲ

၁၈

ပေါက်တပင်ခြံ

ဒိုက်ဦး

၁၁၂.၃၃

၇၀.၀၀

၄၂.၃၃

စပါး၊မတ်ပဲ

၁၉

အုတ်ဖြတ်ခြံ

ဖြူး

၁၄၃.၂၀

၁၁၅.၀၀

၂၈.၀၂

စပါး၊မတ်ပဲ

၂၀

​ပေါင်းတည်ခြံ

​ပေါင်းတည်

၇၆.၆၁

၆၀.၀၀

၁၆.၆၁

စပါး၊မတ်ပဲ

၂၁

ပွဲပြည့်ခြံ

သဲကုန်း

၁၁၉.၇၁

၉၅.၀၀

၂၄.၇၁

စပါး၊ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း

 

မကွေးတိုင်း

 

 

 

 

 

၂၂

ပွင့်ဖြူခြံ

ပွင့်ဖြူ

၁၃၇.၈၈

၁၂၈.၀၀

၉.၈၈

စပါး၊ ကုလားပဲ

 

 

 

 

 

 

၂၃

စဉ့်ကိုင်ခြံ

စဉ့်ကိုင်

၉၈.၅၁

၈၅.၀၀

၁၃.၅၁

စပါး

၂၄

မန္တလေးခြံ

မန္တလေး

၂၇.၂၄

၂၃.၀၀

၄.၂၄

စပါး

၂၅

မလှိုင်ခြံ

မလှိုင်

၂၇၃.၄၄

၂၂၅.၃၅

၄၈.၀၉

နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲမျိုးစုံ

၂၆

​ချောင်းမကြီးခြံ

​ပျော်ဘွယ်

၂၇၈

၁၆၇.၀၀

၅၉

စပါး၊ မြေပဲ၊ နေကြာ

၂၇

ကြက်မောက်

တောင်ခြံ

​ကျောက်ပန်း

တောင်း

၁၀၈.၇၄

၉၅.၀၀

၁၃.၇၄

စပါး၊ မြေပဲ၊ နေကြာ

၂၈

စိတ္ထိန်းခြံ

​ကျောက်ပန်း

တောင်း

၁၁၅.၆၈

၈၀.၀၀

၃၅.၆၈

​မြေပဲ၊ နှမ်း၊ ပဲမျိုးစုံ