ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Procedures » မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဥ်

မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဥ်

လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲဖော်ပြရမည့်အချက်များ

  • အဆောက်အဦးအမျိုးအစား (အတိုင်းအတာနှင့် အခန်းဖွဲ့စည်းမှုအသေးစိတ်ကို ဓာတ်ပုံ၊ စနစ်ပုံ များနှင့်တကွပူးတွဲဖော်ပြရန်)
  • အသုံးပြုမည့် မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်းသုံးပစ္စည်းများ
  • မျိုးစေ့စစ်ဆေးမှုကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းဦးရေ (ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၊ ပညာအရည်အချင်းအထောက် အထား)