ဘာသာစကား

 • Myanmar
 • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Content » မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် Document အပြည့်အစုံဖြင့်တင်ပြရာတွင်လိုအပ်သည့်အချက်များ

မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် Document အပြည့်အစုံဖြင့်တင်ပြရာတွင်လိုအပ်သည့်အချက်များ

 •  လျှောက်လွှာပုံစံ (Form 3) တွင်ပြည့်စုံစွာဖြည့်ရန် (ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပါဝင်သည့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ၏လက်မှတ်ဖြင့်)
 • မျိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူ၏ အပြည်အဝတာဝန်ယူကြောင်း ဝန်ခံကတိဖြင့်တင်ပြရန်
 • ရယူခဲ့သောနိုင်ငံမှ အဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ရှိသူ လက်မှတ်ထိုးဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင် မျိုးသစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားခွင့်ပြုကြောင်း၊ စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုကြောင်းစာ /သဘောတူညီမှု
 • မျိုး၏မိဘလိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက်ကို ရယူခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက် မှတ်ဖြင့်တင်ပြရန်
 • လျှောက်ထားလာသည့်မျိုး၏ မူရင်းဝိသေသလက္ခဏာများအားထည့်သွင်းဖော်ပြရန်
 • လျှောက်ထားလာသည့်မျိုး၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအား အောက်ပါအချက်အလက်များအတိုင်း   ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်

-    သီးနှံအမည်
-    မျိုးအမည်
-    မူရင်းအမည်
-    မိဘအမည်
-    မူရင်းဒေသ
-    ပန်းခိုင်အမျိုးအစား (အဆုံးရှိပန်းခိုင်/အဆုံးမရှိပန်းခိုင်)
-    ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပန်းပွင့်ရက် 
-    အသီး/အရွက်(အရောင်/အလျား/အထူ/လုံးပတ်/အလေးချိန် စသည်ဖြင့်….)
-    အသီးစတင်ခူးဆွတ်သည့်ရက်
-    အသီးတင်မှု(ရာခိုင်နှုန်း)
-    အသီးတစ်လုံးအလေးချိန် (ဂရမ်)
-    တစ်ပင်ပါသီးလုံးအရေအတွက်
-    တစ်ဧကအထွက်နှုန်း(ကီလိုဂရမ်)
-    ဗီဇပြုပြင်ထားသောသီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်
-    ထူးခြာသည့်လက္ခဏာများ

 • လျှောက်ထားလာသည့် မိဘလိုင်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအား အောက်ပါ အချက်အလက်များအတိုင်းထည့်သွင်း ဖော်ပြရန်

-    သီးနှံအမည်
-    မျိုးအမည်
-    မူရင်းအမည်
-    မိဘအမည်
-    မူရင်းဒေသ
-    ပြင်ပရုပ်သွင် လက္ခဏာများ
-    အပင်ပေါက်အဆင့် (Hypocotyl colar, cotyledon  leaf color and  shape etc.)
-    အပင်အမျိုးအစား ( plant type (determinate/indeterminate), stem shape, stem color, stalk,  node,  internode, branching habit, plant growth habit (erect/bush),matured leaf size( leaf  vein,  compound etc.), leaf shape, leaf color etc.)
-    ပန်းခိုင်အမျိုးအစား (flower color, anther color, flower position etc.)
-    အသီးပုံစံ (fruit color, size, shape, length, width etc.)
-    အထွက်နှုန်း (no of fruit per plant, 100 seed weight, seed per gram, seed weight per gram)

 • သီးနှံကြီးထွားမှုအဆင့်အလိုက် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းအပြည့်အစုံဖြင့် တင်ပြရန်
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ