ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Procedures » မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဥ်

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဥ်

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင် (ပုံစံ - ၈)

လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲဖော်ပြရမည့်အချက်များ

  • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ
  • ထုတ်ပိုးမည့်အိတ်ခွံပုံ (ရှေ့/နောက်)
  • မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မိတ္တူ/အပင်မျိုးမွေးမြူသူ/အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိသူ/ အဖွဲ့အစည်း၏သဘောထားမှတ်ချက်
  • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် ပုံစံ (၆/၂၆) /အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်လက်မှတ်/ အိမ်ထောင်စု စာရင်းမိတ္တူ နှင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
  • တင်သွင်း/တင်ပို့လိုင်စင် မိတ္တူ
  • မျိုးစေ့အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ( လိုအပ်လျှင် )