ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Content » အစီရင်ခံစာပုံစံ

အစီရင်ခံစာပုံစံ

Download Here

နေရာဒေသ (၃) ခု၌ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုး၍ အဖြေရရှိပြီးသော (F1 or OP) သီးနှံများအတွက် TSC/NSC သို့ တင်ပြရမည့်စာအုပ်ပုံစံ

စဉ် အကြောင်းအရာ မှတ်ချက်
၁။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံး  
၂။ နိဒါန်း  
၃။ ရည်ရွယ်ချက်  
၄။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်၏ Non - GMO  Certificate စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တရားဝင်စစ်ဆေး ထားသောလက်မှတ်
၅။ မိဘမျိုးလိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက် ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ်ဖြင့်
၆။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားခွင့် ပြုကြောင်း၊ စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းစာ/ သဘောတူညီချက် ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ်ဖြင့်
၇။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမျိုးစေ့ကြောင့်ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါကကုမ္ပဏီမှအပြည့်အဝတာဝန်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ  
၈။

စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသည့်သီးနှံများအတွက် အစီရင်ခံစာ
- စမ်းသပ်မျိုးများဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့် ဆောင်ရွက် ချက်အကျဉ်းချုပ်
- စမ်းသပ်ချက်
- တွေ့ရှိချက်များ

- မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူမည့်မျိုး၏ Character အပြည့်အစုံထည့်ရန်(သီးနှံအလိုက် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ)
- စမ်းသပ်ဒေသအသီးသီးတွင် တွေ့ရှိချက်
- စိုက်ပျိုးပြုစုမှုမှတ်တမ်း

သီးနှံအလိုက် ပါဝင်ရမည့်အချက်များအား Myanmar Seed Portal မှ ကြည့်၍ ဖြည့်စွက်ရန်  
၉။ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ (သက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မျိုးများ၏ အမည် နှင့်ပူးတွဲဖော်ပြရန်)  
၁၀။ ဖြန့်ဖြူးမည့် မျိုးစေ့အိတ်ခွံ (ရှေ့ခြမ်း/ နောက်ခြမ်း) ပုံစံ အိတ်ခွံတွင် မြန်မာစာအညွှန်းပါရမည်
၁၁။ ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်  
၁၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ  
၁၃။ တင်သွင်း ၊ တင်ပို့ မှတ်ပုံတင်  

မိဘမျိုးလိုင်း မျိုးသစ်များအတွက် TSC/NSC သို့ တင်ပြရမည့်စာအုပ်ပုံစံ

စဉ် အကြောင်းအရာ မှတ်ချက်
၁။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံး  
၂။ နိဒါန်း  
၃။ ရည်ရွယ်ချက်  
၄။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်၏ Non - GMO  Certificate စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တရားဝင် စစ်ဆေးထားသောလက်မှတ်
၅။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားခွင့် ပြုကြောင်း၊ စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းစာ/ သဘောတူညီချက်    ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ်ဖြင့်
၆။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမျိုးစေ့ကြောင့်ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါကကုမ္ပဏီမှအပြည့်အဝတာဝန်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ  
၇။ မိဘမျိုးလိုင်းများနှင် မိဘမျိုးလိုင်းများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက်  ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ
၈။ မိဘမျိုးလိုင်းများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအား နမူနာပုံစံအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရန်  
၉။ မိဘမျိုးလိုင်းးများ၏ (Growth Stage ) အလိုက် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ  
၁၀။ တင်ပို့မည့် Package (ရှေ့ခြမ်း/ နောက်ခြမ်း) ပုံစံ  
၁၁။ ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်  
၁၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ  
၁၃။ တင်သွင်း ၊ တင်ပို့ မှတ်ပုံတင်  

Document ဖြင့် တင်ပြမည့် သီးနှံမျိုးသစ်များအတွက် TSC/NSC သို့ တင်ပြရမည့်စာအုပ်ပုံစံ

 

စဉ် အကြောင်းအရာ မှတ်ချက်
၁။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံး  
၂။ နိဒါန်း  
၃။ ရည်ရွယ်ချက်  
၄။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံ တစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက အပြည်အဝတာဝန်ယူမည့် ဝန်ခံကတိ ပြုချက်  
၅။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်၏ Non - GMO Certificate စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တရားဝင် စစ်ဆေးထားသောလက်မှတ်
၆။ မိဘမျိုးလိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက်  
၇။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားခွင့် ပြုကြောင်း၊ စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းစာ/ သဘောတူညီချက် ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ်ဖြင့်
၈။ မျိုးသစ်၏ မူရင်းလက္ခဏာများ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြရန်   
၉။

တင်ပြမည့်သီးနှံ၏ ပြည်တွင်း(သို့မဟုတ်)ပြည်ပတွင် စိုက်ပျိုးထားသော Data အချက်အလက်အပြည့်အစုံဖြင့်

- မျိုးသစ်၏ သိသာထူးခြားသော အရည်အချင်းလက္ခဏာတစ်ခုခုကို ဖော်ပြလိုပါက အထောက်အထားအပြည့်အစုံ (Data + ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း)ဖြင့် တင်ပြရန်

သီးနှံအလိုက် ပါဝင်ရမည့်အချက်များအား Myanmar Seed Portal မှ ကြည့်၍ ဖြည့်စွက်ရန် 
၁၀။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်(Growth Stage) အလိုက်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ  
၁၁။ ဖြန့်ဖြူးမည့် အိတ်ခွံ (ရှေ့ခြမ်း/ နောက်ခြမ်း) ပုံစံ အိတ်ခွံတွင် မြန်မာစာ အညွှန်းပါရမည်
၁၂။ ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်  
၁၃။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ  
၁၄။ တင်သွင်း ၊ တင်ပို့ မှတ်ပုံတင်  

 

စပါးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)
၁။ သီးနှံအမည် -                                
၂။ မျိုးအမည်  -    
၃။ မူရင်းအမည်/မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် -    
၄။ မိဘအမည် -    
၅။ မူရင်းဒေသ -    
၆။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း -    
၇။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ် -    
၈။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ -    
၉။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ -        
၁၀။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး -    
၁၁။ အသက်ရက် -    
၁၂။ အပင်အမြင့် (စမ) -    
၁၃။ အနှံပါပင်ပွား -    
၁၄။ အနှံအရှည်(စမ) -    
၁၅။ တစ်နှံပါသီးလုံး -
၁၆။ တစ်နှံပါအောင်စေ့ -     
၁၇။ အောင်စေ့ရာခိုင်နှုန်း -        
၁၈။ ဆန်စေ့အတိုင်းအတာ -    
၁၉။ အလျား(မီလီမီတာ) -    
၂၀။ အနံ(မီလီမီတာ) -    
၂၁။ အလျား/အနံ (အချိုး) -    
၂၂။ စပါးစေ့အတိုင်းအတာ -
၂၃။ အလျား(မီလီမီတာ) -    
၂၄။ အနံ(မီလီမီတာ) -    
၂၅။ အလျား/အနံ (အချိုး) -    
၂၆။ စပါးလုံးအုပ်စု -
၂၇။ အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်) -        
၂၈။ အမိုင်းလို့(စ်)ရာခိုင်နှုန်း -    
၂၉။ ဆန်ရည်ဆန်သား -    
၃၀။ စားသုံးမှုအဆင့်  -    
၃၁။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း-    
၃၂။ Gel Temperature (C) -    
၃၃။ Gel Consistency (မမ) -    
၃၄။ ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး -    
၃၅။ အထွက်နှုန်း(တင်း/ဧက) -   
၃၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ  -    
       ဟုတ်/မဟုတ်

၃၇။ မျိုးသစ်၏ထူးခြားကောင်းမွန်သည့် -

       လက္ခဏာများ            
၃၈။ သင့်တော်သည့်ဒေသ -
၃၉။ သင့်တော်သည့်ရာသီ -    
၄၀။ အစားထိုးသင့်သည့်စပါးမျိုး -    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

အစေ့ထုတ်ပြောင်းမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။သီးနှံအမည်            -
၂။မျိုးအမည်            -    
၃။မူရင်းအမည်/မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် -  
၄။မိဘအမည်            -    
၅။မူရင်းဒေသ            -    
၆။ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -
၁၁။၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်             -
(50 % Tasseling)
၁၂။၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်        -
(50 % Silking)
၁၃။အသက်ရက်            -
၁၄။အပင်အမြင့်             -
(Plant Height, cm)                
၁၅။အဖူးထိအမြင့်             -
(Ear Height, cm)    
၁၆။အပင်ယိုင်လဲမှု(Logging)        -    
၁၇။ရောဂါကျရောက်မှုအခြေအနေ        -
၁၈။ပိုးမွှားကျရောက်မှုအခြေအနေ        -
၁၉။ဖက်လုံ/မလုံ(Husk cover)        -
(Score / Grade)    
၂၀။တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်        -    
၂၁။အဖူးအလေးချိန်            -
(Field weight,kg)        
၂၂။အစိုဓါတ် % (moisture %)        -
၂၃။အဖူးအရှည် (စမ)            -    
၂၄။အဖူးအချင်း (စမ)            -
၂၅။အူတိုင်အချင်း (စမ)            -
၂၆။ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဍာန်            -
၂၇။တစ်ဖူးပါအတန်း            -
၂၈။တစ်တန်းပါအစေ့            -
၂၉။အစေ့တန်းအရှည်            -    
၃၀။အစေ့အရောင်            -        
၃၁။    အစေ့အမျိုးအစား            -
၃၂။    အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း(Shelling %)    -
၃၃။    အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)    -
၃၄။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)        -
၃၅။    စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ        -
၃၆။    ထူးခြားသောအရည်အချင်း        -
    လက္ခဏာများ        
၃၇။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
    ဟုတ် မဟုတ်    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GM O)

ပြောင်းချို/ပြောင်းစေးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/             -
        မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -
၁၁။    ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်            -
        (50% Tasseling)    
၁၂။    ၅၀% မြိတ်ဆာထွက်ရက်            -
        (50 % Silking)
၁၃။    ရင့်မှည့်ရက်            -
၁၄။    အပင်အမြင့် (Plant Heigh, cm)    -    
၁၅။    အဖူးထိအမြင့်(Ear Height,cm)    -    
၁၆။    အပင်ယိုင်လဲမှု (Logging)        -    
၁၇။    ရောဂါကျရောက်မှုအခြေအနေ    -
၁၈။    ပိုးမွှားကျရောက်မှုအခြေအနေ        -
၁၉။    ဖက်လုံ/မလုံ (Husk Cover)        -
        (Score/Grade)
၂၀။    အဖူးအစိုအလေးချိန်            -
        (Fresh Ear weight, kg)    
၂၁။    အချိုဓါတ် % (Brix %)            -
၂၂။    အဖူးအရှည် (Ear length, cm)    -
၂၃။    အစေ့တန်းအရှည်             -
        (Row length, cm)
၂၄။    အဖူးအချင်း(Ear diameter, cm)    -
၂၅။    တစ်ဖူးပါအတန်း             -
        (No. of row,no)
၂၆။    တစ်တန်းပါအစေ့             -
        (Kernel per row, no)
၂၇။    အစေ့အမျိုးအစား (Seed type)    -
၂၈။    အစေ့အရောင် (Seed colour)    -
၂၉။    စားသုံးမှုအရည်အသွေး            -
၃၀။    စုစုပေါင်းအထွက် (ဖူး/ဧက)        -
၃၁။    ဈေးကွက်ဝင်အဖူးအရေအတွက်    -
        (ဖူး/ဧက)(Marketable Ear)
၃၂။    စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသ    -    
၃၃။    ထူးခြားသောအရည်အချင်းလက္ခဏာများ                -        
၃၄။    ဗီဇပြုပြင်သီးနှံဟုတ်/မဟုတ်                -        
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ဝါမျိုးများ၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                    -
၂။    မျိုးအမည်                    -
၃။    မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်            -
၄။    မိဘအမည်                    -
၅။    မူရင်းဒေသ                    -
၆။    ရယူခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်း            -
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့် ခုနှစ်            -

၈။    စမ်းသပ်သည့် ကာလ            -
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ                -
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -
၁၁။    အသက်ရက် (DAS)                -
၁၂။    အပင်ပုံသဏ္ဍာန်                -
၁၃။    အပင်အမြင့် (စမ)                -
၁၄။    ပင်စည်အရောင်                -
၁၅။    အရွက်အရောင်                -
၁၆။    ရွက်မွှေးပါဝင်မှု                -
၁၇။    ဝါပွင့်အရောင်                -
၁၈။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်                -
၁၉။    အဖိုကိုင်းအရေအတွက်            -
၂၀။    သီးကိုင်းအရေအတွက်            -
၂၁။    တစ်ပင်ရှိဝါပေါက်အရေအတွက်        -
၂၂။    ဝါပေါက်တစ်ခု အလေးချိန် Range (ဂရမ်)-
၂၃။    တစ်ဧကဝါအထွက်နှုန်း Average (ကီလိုဂရမ်)    -
၂၄။    တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအလေးချိန် (ဂရမ်)    -
၂၅။    အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)    -
၂၆။    ဂွမ်းမွှေးအရှည် Range (မမ)        -            
၂၇။    ဂွမ်းမွှေးခိုင်ခံ့မှု (ပေါင်/ မီလီဂရမ်)        -
၂၈။    ဂွမ်းမွှေးချောမွေ့မှု(မိုက်ခရိုနေယား)    -
၂၉။    တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ ပိဿာ)-
၃၀။    ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း    (Average)        -
၃၁။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -
(ဟုတ်/မဟုတ်)            
၃၂။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ        -
၃၃။    စိုက်ပျိုးသင့်သည့် ဒေသများ        -

ပူးတွဲတင်ပြရန်    

-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms

-    Photos

-    Brand

-    Logo

-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

မြေပဲမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -    
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပန်းပွင့်ရက်            -    
၁၂။    တစ်ပင်ပါအောင်တောင့်            -    
၁၃။    တစ်တောင့်ပါအစေ့            -    
၁၄။    အတောင့်(၁၀၀)အလေးချိန် (ဂရမ်)    -    
၁၅။ အစေ့ (၁၀၀)အလေးချိန် (ဂရမ်)        -    
၁၆။    အဆံထွက်ရာခိုင်နှုန်း(%)            -    
၁၇။    ဆီပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%)            -    
၁၈။    ရိတ်သိမ်းရက်            -    
၁၉။ အထွက်နှုန်း(တင်း/ဧက)            -
၂၀။    အထွက်ပို (တင်း)            -    
၂၁။    သင့်တော်သည့်ဒေသ            -    
၂၂။    ထူးခြားသောလက္ခဏာများ            -
၂၃။ ဗီဇပြုပြင်ထားသော သီးနှံ ဟုတ်/ မဟုတ်-

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

နေကြာသီးနှံမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်        -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်-        
၄။    မိဘအမည်        -        
၅။    မူရင်းဒေသ        -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း        -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်        -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ        -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ        -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး        -    
၁၁။    ၅၀ရာခိုင်နှုန်း ပန်းပွင့်ရက်        -
၁၂။    အပင်အမြင့် (စမ)        -
၁၃။    တစ်ပွင့်ပါအောင်စေ့အရေအတွက်    -
၁၄။    အပွင့်အချင်း(လက်မ)        -
၁၅။    အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန် (ဂရမ်)    -    
၁၆။    ဆီပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း        -    
၁၇။    အသက်ရက်        -    
၁၈။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)        -    
၁၉။    သင့်တော်သည့်ဒေသ        -    
၂၀။    ထူးခြားသော လက္ခဏာများ        -
၂၁။    ဗီဇပြုပြင်ထားသောသီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်-

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ပဲတီစိမ်းမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    အပင်ပေါက် (Hypocotyl) တွင်ရောင်ချယ်ပါဝင်မှု -
၁၂။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်                -
၁၃။    အသက်ရက်                -    
၁၄။    ပန်းပွင့်အရောင်                -    
၁၅။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၆။    တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း                -    
၁၇။    တစ်ပင်ပါသီးတောင့်                -    
၁၈။    တစ်တောင့်ပါအစေ့                -
၁၉။    သီးတောင့်အရောင်                -
၂၀။    သီးတောင့်အရှည် (စမ)                -    
၂၁။    အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)        -
၂၂။    အစေ့အရောင်                -
၂၃။    အစေ့ပုံစံ                -
၂၄။    ချက်အရောင်                -
၂၅။    ပဲပင်ပေါက်အရှည်နှင့် အမြစ်အရှည်အချိုး    -
၂၆။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)            -        
၂၇။    ထူးခြားသည့်အရည်အချင်းလက္ခဏာများ    -
၂၈။     ပိုးမွှားကျရောက်မှု score            -
၂၉။     ရောဂါကျရောက်မှု score            -
၃၀။    စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသ                -
၃၁။    သီးတောင့်အရှည် (စင်တီမီတာ)        -
၃၂။     ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
    ဟုတ်/ မဟုတ်                
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

နှမ်းမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    ၅၀ရာခိုင်နှုန်း ပန်းပွင့်ရက်            -
၁၂။    အပင်ပုံစံ                -
၁၃။    အသီးပုံစံ                -    
၁၄။    အပင်အမြင့် (စမ)                -                
၁၅။    ပထမ အသီးဆစ်အမြင့် (စမ)            -    
၁၆။    တစ်ပင်ပါဘေးကိုင်း                -    
၁၇။    တစ်ပင်ပါအသီး                -    
၁၈။    တစ်ဆစ်ရှိအသီး                -    
၁၉။    အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန် (ဂရမ်)        -
၂၀။    အစေ့အရောင်                -        
၂၁။    ဆီပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း                -    
၂၂။    အသက်ရက်                -
၂၃။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)            -
၂၄။    သင့်တော်သည့်ဒေသ            -
၂၅။    ထူးခြားသောလက္ခဏာများ            -
၂၆။    ဗီဇပြုပြင်ထားသော သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်    -

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ကုလားပဲမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်                -
၁၂။    ပန်းပွင့်အရောင်                -
၁၃။    အပင်ပုံစံ                -    
၁၄။    အသက်ရက်                -    
၁၅။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၆။    တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း                -    
၁၇။    တစ်ပင်ပါသီးလုံး                -    
၁၈။    တစ်သီးလုံးပါအစေ့                -
၁၉။    အစေ့ပုံစံ                -
၂၀။    အစေ့အရောင်                -    
၂၁။    အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)            -
၂၂။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ                -
၂၃။    ပိုးမွှားကျရောက်မှု score                -
၂၄။    ရောဂါကျရောက်မှု score                -        
၂၅။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)                 -
၂၆။     ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ                -    
    ဟုတ်/ မဟုတ်        
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

မတ်ပဲမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်                 -
၁၂။    အသက်ရက်                -
၁၃။    ပန်းပွင့်အရောင်                -
၁၅။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၆။    တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း                -    
၁၇။    တစ်ပင်ပါသီးတောင့်                -    
၁၈။    သီးတောင့်အရောင်                -
၁၉။    သီးတောင့်အရှည် (စမ)                -    
၂၀။    တစ်တောင့်ပါအစေ့                -
၂၁။    အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)            -
၂၂။    အစေ့အရောင်                -    
၂၆။    အစေ့ပုံစံ                -
၂၈။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)                 -
၂၉။    ထူးခြားသည့်အရည်အချင်းလက္ခဏာများ    -
၃၀။    ပိုးမွှားကျရောက်မှု Score                -
၃၁။    ရောဂါကျရောက်မှု Score                -
၃၂။    စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသ                -
၃၃။    ဗီဇပြုပြင်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်            -
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ပဲစဉ်းငုံမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်                 -
၁၂။    အသက်ရက်                -
၁၃။    ပင်စည်အရောင်                -
၁၅။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -
၁၆။    ကိုင်းဖြာမှု (ပင်စည်မှကိုင်းဖြာမှုပုံစံ)        -
၁၇။    အပင်ပုံစံ (အဆုံးရှိပန်းခိုင်/အဆုံးမရှိပန်းခိုင်)    -
၁၈။    ပန်းပွင့်အရောင်                -
၁၉။    ပန်းပွင့်ပေါ်ရှိအစင်းအရောင်            -    
၂၀။    တစ်ပင်ပါသီးတောင့်                -    
၂၁။    တစ်တောင့်ပါအစေ့                -
၂၂။    အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)            -
၂၃။    သီးတောင့်အရောင်                -    
၂၄။    သီးတောင့်ပေါ်အစင်းပါရှိမှု                -
၂၅။    သီးတောင့်ပေါ်ရှိအစင်းအရောင်            -
၂၆။    အစေ့အရောင်                -
၂၇။    အစေ့ပုံသဏ္ဍာန်                -
၂၈။    ချက်ပုံသဏ္ဍာန်                -
၂၉။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)                 -
၃၀။    ထူးခြားသည့်အရည်အချင်းလက္ခဏာများ    -
၃၁။    ပိုးမွှားကျရောက်မှု Score                -
၃၂။    ရောဂါကျရောက်မှု Score                -
၃၃။    စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသ                -
၃၄။    ဗီဇပြုပြင်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်            -
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ဂေါ်ဖီထုပ်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -

၂။    မျိုးအမည်            -    

၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -    

၄။    မိဘအမည်            -

၅။    မူရင်းဒေသ            -    

၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    

၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    

၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    

၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    

၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    

၁၁။    ၅၀%ကန်တော့ ထိုးသည့်ရက်  

၁၂။    အသက်ရက်

၁၃။    အထုပ်အလေးချိန်(ကီလို)            -    

၁၄။    တစ်ပင်လုံးအလေးချိန်(ကီလို)        -    

၁၅။    အထုပ်၏အလျား(စမ)            -    

၁၆။    အထုပ်၏အကျယ်(စမ)            -    

၁၇။    မြေပြင်မှအထုပ်၏အမြင့်(စမ)        -

၁၈။    စုစုပေါင်းထုပ်သည့်ရာခိုင်နှုန်း        -    

၁၉။စျေးကွက်ဝင်အထုပ်ပေါင်း        -

၂၀။    အထုပ်၏ပုံစံ/အရောင်            -    

၂၁။   ရိုးတံအရှည်(စမ)            -

၂၂။   ပင်စည် (core) ၏အလျား(စမ)        -

၂၃။ပင်စည်( core) ၏အချင်း(စမ)        -        

၂၄။အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် ရှိ/မရှိ၊

၂၅။ ကျစ်လစ်မှု ရှိ/မရှိ (g/cm3)     -

၂၆။ အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)    -

၂၇။ တစ်ဧကရှိဈေးကွက်ဝင်အထုပ်     -

၂၈။ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ        -

၂၉။GMO သီးနှံ ဟုတ် / မဟုတ်        -

ပူးတွဲတင်ပြရန်    

-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms

-    Photos

-    Brand

-    Logo

-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ပန်းမုံလာ မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။ သီးနှံအမည်   -
၂။ မျိုးအမည်   - 
၃။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် -
၄။ မိဘအမည်   - 
၅။ မူရင်းဒေသ   - 
၆။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း   - 
၇။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်   - 
၈။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ   - 
၉။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ   - 
၁၀။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး   - 
၁၁။ ၅၀% Curd Formation    - 
၁၂။ အသက်ရက်   - 
၁၃။ အပင်အရွက်အရေအတွက်   - 
၁၄။ အရွက်အလျား (စမ)   - 
၁၅။ အရွက်အနံ(စမ)   - 
၁၆။ မြေပြင်မှ ရိုးတံထိအမြင့်(စမ)   -
၁၇။ ပန်းပွင့်၏အလေးချိန် (ကီလို)   -
၁၈။ ပန်းပွင့်၏အရောင်   -
၁၉။ ပန်းပွင့်၏ပုံသဏ္ဍာန်   -
၂၀။ ပန်းပွင့်၏အကျယ်(စမ)   -
၂၁။ ပန်းပွင့်၏အမြင့်(စမ)   -
၂၂။ အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် ရှိ / မရှိ   -
 ကျစ်လစ်မှု ရှိ / မရှိ (g/cm3) -
၂၃။ အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)  -
၂၄။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ   -
၂၅။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်   -  
 သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ် 

ခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -    
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်(DAS)                -    
၈။    အပင်အမြင့်(၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်) (စမ)               -
၉။    အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ                  -
၁၀။    စတင်ခူးဆွတ်သည့်ရက်(ရက်)(DAS)                -    
၁၁။    အသီးပုံစံ                -    
၁၂။    အသီးတွင်ခေါင်းစိမ်းပါ/မပါ            -    
၁၃။    အသီးမှည့်အရောင်                -    
၁၄။    အသီးအလျား (စမ)                    -        
၁၅။    အသီးအနံ (စမ)                -    
၁၆။    အသားအထူ(မမ)                -    

၁၇။    Brix (%) (ရင့်မှည့်အဆင့်)           -    
၁၈။    Acidity    (ရင့်မှည့်အဆင့်)            -    
၁၉။    အသီးတစ်လုံးတွင်ပါဝင်သောအကန့်        -  

၂၀။ အသီးတင်မူရာခိုင်နှုန်း (%) -
၂၁။    အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)           -        
၂၂။    တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံးအရေအတွက်    -
၂၃။    တစ်ပင်ရှိအသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)        -
၂၄။    တစ်ပင်မှ စျေးကွက်ဝင်သီးလုံးအရေအတွက်    -
၂၅။    တစ်ပင်မှ စျေးကွက်ဝင်အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)-

၂၆။    ရောဂါပိုးမွှားကျရောက်မူ-

  • -ရောဂါပိုးမွှားအမည်-
  • -ရောဂါကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့်

၂၇။     အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)        -    
၂၈။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ                -
၂၉။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ                    -
     ဟုတ်/မဟုတ်                        

ခရမ်းမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -    
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်            -    
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -      
၇။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်(DAS)            -    
၈။အပင်အမြင့်(စမ)                    -    
၉။စတင်ခူးဆွတ်သည့်ရက်(ရက်)(  DAS)                   -    
၁၀။အသီးသီးပုံအလေ့အထ                    -    
၁၁။အသီးအရောင်                        -    
၁၂။အသီးပုံသဏ္ဍာန်                    -    
၁၃။အသီးအလျား (စမ)                    -        
၁၄။အသီးလုံးပတ် (စမ)                    -    
၁၅။အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)        -        
၁၆။တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံးအရေအတွက်        -
၁၇။တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)        -
၁၈။တစ်ပင်မှ စျေးကွက်ဝင်သီးလုံးအရေအတွက်        -
၁၉။တစ်ပင်မှ စျေးကွက်ဝင်အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)    -
၂၀။ရောဂါပိုးမွှားကျရောက်မူ-

  • -ရောဂါအမည်-
  • -ရောဂါကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၂၁။ အထွက်နှုန်း ( ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)            -    
၂၂။ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ                -
၂၃။ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်        -    

ငရုတ်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။သီးနှံအမည်                    -
၂။မျိုးအမည်                        -    
၃။မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်            -
၄။မိဘအမည်                        -    
၅။မူရင်းဒေသ                        -    
၆။ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                            -        
၇။ ၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (DAS)                       -
၈။အပင်အမြင့်(စမ)                    -    
၉။အသက်ရက် (စတင်ခူးဆွတ်ရက် DAS)             -    
၁၀။အသီးသီးပုံအလေ့အထ                -    
၁၁။အသီးအရောင်(အစိမ်း/အမှည့်)            -    
၁၂။သီးတောင့်အလျား (စမ)                -        
၁၃။သီးတောင့်အချင်း(မမ)                -    
၁၄။အသီးတစ်တောင့်ပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)        -        
၁၅။တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးတောင့်အရေအတွက်        -
၁၆။တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)        -
၁၇။တစ်ပင်မှ စျေးကွက်ဝင်သီးတောင့်အရေအတွက်    -
၁၈။တစ်ပင်မှ စျေးကွက်ဝင်အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)    -
၁၉။ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
  ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
  ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၂၀။အထွက်နှုန်း ( အစို, ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)        -

၂၁။အထွက်နှုန်း ( အခြောက်, ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)    -
၂၂။ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ                -
၂၃။ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်        -    
 

သခွားမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်        -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်-        
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    ၅၀ % အဖိုပွင့် ပွင်ရက် (DAS)       -
၈။  ၅၀% အမပွင့် ပွင့်ရက် (DAS)             -
၉။    အသက်ရက် (စတင်ခူးဆွတ်ရက် DAS)            -
၁၀။    အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)            -    
၁၁။    တစ်ပင်မှ အသီးအရေအတွက်            -    
၁၂။    အသီးအလျား(စမ)            -    
၁၃။    အသီးအချင်း (စမ)            -    
၁၄။    အသီး၏အညှာအရှည်(စမ)            -    
၁၅။    အသား၏အသားအထူ(မမ)            -    
၁၆။    အသီး၏အပြင်အပျော့အမာ ( kg/mm² )-    
၁၇။    အသီး၏အပြင်ခွံအရောင်နှင့် ဆူး ပါ/ မပါ-    
၁၈။    အသီး၏အတွင်းသားအရောင်-

၁၉။ ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-

       ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-

       ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -
၂၀။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)        -
၂၁။   ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ        -
၂၂။   ဗီဇပြုပြင်ထားသောသီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်-

သခွားမွှေးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်    -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -    
၄။    မိဘအမည်    -        
၅။    မူရင်းဒေသ    -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း    -    
၇။    ၅၀% အမပန်းပွင့်ရက်    -    
၈။    ဝတ်မှုံကူးရက်    -    
၉။    အပင်အမြင့်    -    
၁၀။    အသက်ရက် (ရက်)(DAS)   -    
၁၁။    အသီးတင်မှု %    -
၁၂။    တစ်ပင်ရှိစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်    -    
၁၃။    အသီးတစ်လုံးအလေးချိန်(ဂရမ်)    -
၁၄။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်    -    
၁၅။    အသီးအရှည်(စမ)    -    
၁၆။    အသီးအချင်း    -    
၁၇။    အသီးအတွင်းသားအရောင်    -    
၁၈။    အသီးအပြင်ခွံအရောင်/ ပိုးကွက် ပါ မပါ-    
၁၉။    အသီးကွဲထွက်မှု%    -  

၂၀။    အချိုဓါတ် % (Brix %)
၂၁။    တစ်ဧက သီးထွက် (လုံး/ဧက)    -
၂၂။   အထွက်နှုန်း ( ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ) 

၂၃။ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-

       ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-

       ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -
၂၄။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ    -    
၂၅။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ    -        
   ဟုတ် မဟုတ်

ကြက်ဟင်းခါးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -        
၄။    မိဘအမည်            -        
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    အဖိုပန်းပွင့်ရက်    (DAS)              -
၈။    အမပန်းပွင့်ရက်  (DAS)               -
၉။    စတင်ခူးဆွတ်သည့် (ရက်) (DAS)                  -

       အသက်ရက်(ရက်)(DAS)
၁၀။    အသီးအလျား(စမ)            -    
၁၁။    အသီးလုံးပတ်(စမ)            -    
၁၂။    အသီးအသားအထူ(မမ)            -    
၁၃။    အသီးတွင်(ဘို့ပါ/ ဘို့မပါ)           -    
၁၄။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၅။    အသီးခွံအရောင်            -    
၁၆။    အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)    -    
၁၇။   ရောဂါပိုးမွှားကျရောက်မူ-

  • -ရောဂါအမည်-
  • -ရောဂါကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၁၈။  အထွက်နှုန်း ( ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)    -    
၁၉။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ            -    
        ဟုတ် မဟုတ်
၂၄။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ            -
 

ခဝဲမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -    
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    အဖိုပန်းပွင့်ရက် (DAS)           -
၈။    အမပန်းပွင့်ရက် (DAS)           -    
၉။    အသက်ရက် (စတင်ခူးဆွတ်ရက်)           -    
၁၀။    အသီးအလျား(စမ)            -    
၁၁။    အသီးလုံးပတ်(စမ)            -    
၁၂။    အသီးအသားအထူ(မမ)            -    
၁၃။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၄။    အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)    -    
၁၅။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၁၆။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)        -    

၁၇။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ            -    
         ဟုတ်/မဟုတ်
၁၈။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ            -    

ဘရိုကိုလီမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်-
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း        -     
၇။    ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်  (DAS)          -    
၈။    အသက်ရက် (DAS)            -    
၉။    တစ်ပင်ရှိအရွက်အရေအတွက်        -    
၁၀။    အရွက်အလျား (စမ)            -    
၁၁။    အရွက်အနံ(စမ)            -    
၁၂။    မြေပြင်မှ ရိုးတံထိအမြင့်(စမ)        -
၁၃။    ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်၏အလေးချိန် (ဂရမ်)        -
၁၄။    ပန်းပွင့်၏အရောင်            -
၁၅။    ပန်းပွင့်၏ပုံသဏ္ဍာန်            -
၁၆။    ပန်းပွင့်၏အကျယ်(စမ)        -
၁၇။    ပန်းပွင့်၏အမြင့်(စမ)            -
၁၈။    အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် ရှိ/မရှိ        -
         ကျစ်လစ်မှု ရှိ/မရှိ                 -

၁၉။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)        -
၂၂။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ        -
၂၁။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်            -        
       သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်    

နံနံပင်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    ၅၀%အပင်ပေါက်ရက်               −
၈။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -    
၉။    အရွက်အရောင်                -    
၁၀။    ပင်စည်အရောင်                -    
၁၁။    ပင်စည်လုံးပတ်(စမ)                -    
၁၂။    အပင်အမြင့်(စမ)
၁၃။    အသက်ရက်(ရက်)(DAS)                -    

၁၄။ စတင်ခူးဆွတ်သည့်ရက်(DAS) -
၁၅။    အပင်(၁၀)ပင်မှရိတ်သိမ်းသည့်အလေးချိန်(kg)    -    
၁၆။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ ဟက်တာ)            -
၁၇။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ            −

၁၈။ ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၁၉။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            −    
        ဟုတ် မဟုတ်

ပတ်ချွိုင်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -     
၇။    ၅၀% အပင်ပေါက်ရက် (DAS)    -
၈။    အသက်ရက် (DAS)              -    
၉။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -    
၁၀။    အရွက်အရောင်                -    
၁၁။    ပင်စည်အရောင်                -    
၁၂။    အလေးချိန် (ဂရမ်)                -    
၁၃။    အမြစ်၏အလေးချိန်(ဂရမ်)            -    
၁၄။    အပင်အမြင့်(စမ)                -
၁၅။    အပင်၏အချင်း(စမ)  -

၁၆။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)          -

၁၇။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၁၈။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ            -
၁၉။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
          ဟုတ်/မဟုတ်

မုန်လာဥဖြူမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    ၅၀% အပင်ပေါက်ရက်                -    
၈။    အသက်ရက် (ရက်)(DAS)               -    
၉။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၀။    မုန်လာဥတစ်ဉ၏အလေးချိန်(ဂရမ်)        -    
၁၁။    မုန်လာဥရွက်အရေအတွက်(ရွက်)        -    
၁၂။    မုန်လာရွက်၏အလေးချိန်(ဂရမ်)        -    
၁၃။    မုန်လာဥ၏အရှည်(စမ)            -    
၁၄။    မုန်လာဥ၏အချင်:(စမ)            -
၁၅။    မုန်လာဥ၏မာကြောမှု( kgmm־² )-                
၁၆။    မုန်လာဥ၏အပြင်အရောင်            −
၁၇။    မုန်လာဥ၏ပုံသဏ္ဍာန်                −
၁၈။    စားသုံးသူကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိ/မရှိ        −
၁၉။    အထွက်နှုန်း( ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ )                −

၂၀။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၂၁။    ထူခြားသည့်လက္ခဏာများ            −
၂၂။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်    -    

ကန်စွန်းမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    ၅၀%အပင်ပေါက်ရက် (ရက်)               -
၈။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -    
၉။    အရွက်အရောင်                -    
၁၀။    ပင်စည်အရောင်                -    
၁၁။    ပင်စည်လုံးပတ်(စမ)                -    
၁၂။    စတင်ခူးဆွတ်သည့်ရက်(ရက်)(DAS)                -    

၁၃။ ရိတ်သိမ်းနိုင်သည့်အကြိမ်အရေအတွက် (ရက်) (DAS)
၁၄။    အပင်(၁၀)ပင်မှရိတ်သိမ်းသည့်အလေးချိန်(kg)    -    
၁၅။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)            -
၁၆။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ            -

၁၇။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၁၈။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            −    
    ဟုတ် မဟုတ်

ဖရဲမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်    -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -    
၄။    မိဘအမည်    -        
၅။    မူရင်းဒေသ    -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း    -       
၇။    ၅၀% အမပန်းပွင့်ရက်  (ရက်) (DAS)  -    
၈။    အပင်အလျား (၅၀% ပန်းပွင့်ချိန်) (စမ)    -    
၉။   ခူးဆွတ်သည်ရက်(ရက်)(DAS)    -    
၁၀။    တစ်ပင်ရှိစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်-    
၁၁။    အသီးတစ်လုံးအလေးချိန်(ကီလို)    -
၁၂။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်    -    
၁၃။    အသီးအလျား (စမ)    -    
၁၄။    အသီးအချင်း(စမ)    -    
၁၅။    အသီးအတွင်းသားအရောင်    -    
၁၆။    အသီးအပြင်ခွံအရောင်    -    
၁၇။    အချိုဓါတ်%    -
၁၈။    အသီးကွဲထွက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း -    
၁၉။    တစ်ဧက သီးထွက် (လုံး/ဧက)    -
၂၀။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)    -
၂၁။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ        -    

၂၂။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
        ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၂၃။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ    -        
    ဟုတ် မဟုတ်

ဆလပ်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း        -    
၇။    ၅၀%အပင်ပေါက်ရက် (DAS)    -    
၈။    အသက်ရက် (DAS)                -    
၉။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -    
၁၀။    အရွက်အရောင်                -    
၁၁။    ပင်စည်အရောင်                -    
၁၂။    အပင်တစ်ပင်၏အလေးချိန်(ဂရမ်)   -    
၁၃။    အမြစ်၏အလေးချိန်(ဂရမ်)            -    
၁၄။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၅။    အပင်၏အချင်း(စမ)                -

၁၆။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)            -
၁၇။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
        ဟုတ်/မဟုတ်
၁၈။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ            -    

ရွှေဖရုံမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၁၁။    အဖိုပန်းပွင့်ရက် (DAS)           -
၁၂။    အမပန်းပွင့်ရက်  (DAS)       -
၁၃။    အသက်ရက် (စတင်ခူးဆွတ်ရက် DAS)          -    
၁၄။    အသီးအလျား(စမ)            -    
၁၅။    အသီးအနံ(စမ)                -    
၁၆။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၇။    အသီးခွံအရောင်                -    
၁၈။    အသီး၏အတွင်းသားအရောင်                -
၁၉။    အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)        -    
၂၀။    ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
        ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
        ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၂၁။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)            -

၂၂။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
       ဟုတ်/မဟုတ်
၂၃။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ            -

ဖရုံသခွားမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။ သီးနှံအမည်     -
၂။ မျိုးအမည်      -
၃။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်  -
၄။ မိဘအမည်      -
၅။ မူရင်းဒေသ      - 
၆။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း    -
၇။ အဖိုပန်းပွင့်ရက် (DAS)    -
၈။ အမပန်းပွင့်ရက် (DAS)    -
၉။ အသက်ရက် (စတင်ခူးဆွတ်သည့် ရက် DAS) - 
၁၀။ အပင်အမြင့် (စမ)    -
၁၁။ ပင်စည်အရောင်     -
၁၂။ အရွက်အရောင်     -
၁၃။ အသီးအခွံအရောင်    -
၁၄။ အသီးအလျား(စမ)    -
၁၅။ အသီးအနံ(စမ)     -
၁၆။ တစ်ပင်ပါသီးလုံးအရေအတွက်   -
၁၇။ အသီးတစ်လုံးအလေးချိန် (ဂရမ်)  -
၁၈။ ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
      ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
       ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -
၁၉။ အထွက်နှုန်း(ကီလိုဂရပ်/ဟတ်တာ)  -
၂၀။ ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ   -
၂၁။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ် -
 
ကျောက်ဖရုံမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    အဖိုပန်းပွင့်ရက် (DAS)           -
၈။    အမပန်းပွင့်ရက် (DAS)           -
၉။    အသက်ရက် (စတင်ခူးဆွတ်ရက်) (DAS) -    
၁၀။    အသီးအလျား(စမ)            -    
၁၁။    အသီးအနံ(စမ)            -    
၁၂။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၃။    အသီးအရောင်            -    
၁၄။    အသီးခွံသဏ္ဍာန်            -    
၁၅။    အသီး၏အတွင်းသားအရောင်            -
၁၆။    အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)    -    
၁၇။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၁၈။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)        -
၁၉။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
    ဟုတ်/မဟုတ်
၂၀။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ            -

ပဲပုပ်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၁၁။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက် (DAS)
၁၂။    အသက်ရက်  (DAS)              -
၁၃။    ပန်းပွင့်အရောင်                -
၁၄။    ကြီးထွားမှုပုံစံ (Growth habit)  -    
၁၅။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၆။    တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း                -    
၁၇။    တစ်ပင်ပါသီးတောင့်                -    
၁၈။    သီးတောင့်အရောင်                -    
၁၉။    တစ်တောင့်ပါအစေ့                -
၂၀။    အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)            -
၂၁။    အစေ့အရောင်                -    
၂၂။    ချက်အရောင်                -
၂၃။    အသားဓါတ်ပါဝင်မှု ( protein %)            -
၂၄။    ဆီပါဝင်မှု(oil%)                -
၂၅။    အပင်ယိုင်လဲမှု( logging Score)            -

 ၂၆။ ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
       ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
       ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -
 

၂၇။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)                 -
၂၈။    မျိုးစေ့၏ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ( Seed Quality) -
၂၉။    ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
          ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
          ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၃၀။    စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသ                -

၃၁။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ                -
၃၂။    ဗီဇပြုပြင်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်                -

 

တိုင်ထောင်ပဲမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။    သီးနှံအမည်            -    
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -    
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။     ၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (DAS)           -    
၈။    အသက်ရက်  (စတင်ခူးဆွတ်ရက်)  -    
၉။    တစ်ပင်ရှိသီးတောင့်အရေအတွက်        -    
၁၀။    ပျမ်းမျှသီးတောင့်အလေးချိန်(ဂရမ်)    -
    (နမူနာ (၁၀)တောင့်မှမှတ်တမ်းယူပါမည်)
၁၁။    ဆွတ်ခူးချိန်ရှိအပင်အမြင့်(စမ)        -    
၁၂။    ပန်းပွင့်အရောင်            -
၁၃။    အတောင့်အရောင်            -    
၁၄။    အစေ့အရောင်            -        
၁၅။    အတောင့်အရှည် (စမ)            -    
၁၆။    အတောင့်အချင်း(စမ)    -        
၁၇။    ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
          ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
           ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၁၈။   အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)              -        
၁၉။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ            -
၂၀။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်    -                        
    
အာလူးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ၅၀%ပန်းပွင့်ရက်                -
၇။    ပန်းပွင့်အရောင်                -        
၈။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၉။    တစ်ပင်ပါပင်စည်အရေအတွက်            -
၁၀။    အသက်ရက် (ရက်)(DAS)               -    
၁၁။    အာလူးအရွယ်အစား (အရှည်) (စမ)            -    
၁၂။    အာလူးအရွယ်အစား (လုံးပတ်) (စမ)        -    
၁၃။    တစ်ပင်ရှိအာလူးအရေအတွက်            -    
၁၄။    တစ်ပင်မှအာလူးအလေးချိန်(ကီလို)            -    
၁၅။    အာလူးအပြင်အရောင်                -    
၁၆။    အာလူးအတွင်းသားအရောင်                -    
၁၇။    အာလူးပုံသဏ္ဍာန်                -
၁၈။    မျက်စိအတိမ်အနက်                -
၁၉။    စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း                -
၂၀။    အထွက်နှုန်း (kg/ha)                -
၂၁။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ                -

၂၂။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၂၃။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ် မဟုတ်        -     

မုန်လာဥနီမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။ သီးနှံအမည်                                                   -
၂။ မျိုးအမည်                                                   -      
၃။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်  -
၄။ မိဘအမည်   -                                                       
၅။ မူရင်းဒေသ   -                                                        
၆။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း   -      
၇။ ၅၀% အပင်ပေါက်ရက် (DAS) -                                       
၈။ အသက်ရက်(ရက်)(DAS)  -                                  
၉။ အပင်အမြင့်(စမ)   -                                            
၁၀။ မုန်လာဥနီအလေးချိန်(‌ေါဂရမ်)  -      
၁၁။ မုန်လာဥနီရွက်အရေအတွက်(ရွက်)  -      
၁၂။ မုန်လာဥနီရွက်၏အလေးချိန်(ဂရမ်)  -      
၁၃။ မုန်လာဥနီ၏အရှည်(စမ)  -      
၁၄။ မုန်လာဥနီ၏အချင်း(စမ)  -              
၁၅။ မုန်လာဥနီ၏မာကြောမှု   -
၁၆။ မုန်လာဥနီ၏အပြင်အရောင်                                     −
၁၇။ မုန်လာဥနီ၏ပုံသဏ္ဍာန်   −
၁၈။ စားသုံးသူကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိ/မရှိ  −
၁၉။ မုန်လာဥနီ၏အလယ်အူတိုင်အလျား(စမ) -
၂၀။ အထွက်နှုန်း(ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ )  −
၂၁။ ထူခြားသည့်လက္ခဏာများ  −

၂၂။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -
၂၂။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ် မဟုတ် - 

ကညွတ် မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)
၁။ သီးနှံအမည် -
၂။ မျိုးအမည်  -
၃။ မူရင်းအမည် -
၄။ မိဘမျိုးလိုင်း -
၅။ မူရင်းဒေသ -
၆။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း -
၇။ အပင်ပေါက်နှုန်း (%) -
၈။ ပင်ကြား/တန်းကြား  -
၉။ အသက်ရက် (စတင်ခူးဆွတ်ရက်)  -
၁၀။ အစို့စထွက်ရက် (DAS) -
၁။ ၅၀ % အစို့ထွက်ရက် (DAS) -
၁၃။ အပင်အမြင့် (စမ) -
၁၄။ တစ်ပင်ပါအစို့အရေအတွက် -
၁၅။ အစို့အလေးချိန် (ဂရမ်) -
၁၆။ အစို့အရှည် (စမ) -
၁၇။ တစ်ပင်ပါအစို့အလေးချိန် (ဂရမ်) -
၁၈။ အစို့လုံးပတ် (စမ) -
၁၉။ အစို့အရောင် -
၂၀။ အစို့အရေအတွက်/ဧက -
၂၁။ အထွက်နှုန်း(ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ) -

၂၂။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -
၂၃။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ-

ဌက်ပျောမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏများ  
၁။သီးနှံအမည် -
၂။မျိုးအမည်-
၃။မိဘအမည်-
၄။မူရင်းအမည်-
၅။ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း-
၆။စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့သည့်အချိန် ၊ နေရာနှင့် အဖွဲ့အစည်း-
၇။အပင်အမြင့် (စမ)-
၈။အရွက်အရေအတွက်-
၉။၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (DAS)-
၁၀။ဌက်ပျောခိုင်အလျား (စမ)-
၁၁။ဌက်ပျောခိုင်လုံးပတ် (စမ)-
၁၂။တစ်ခိုင်ပါ ဌက်ပျောဖီးအရေအတွက်-
၁၃။တစ်ဖီးအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)-
၁၄။တစ်ဖီးပါအလုံးအရေအတွက် (လုံး)-
၁၅။တစ်လုံးအလျား (စမ)-
၁၆။တစ်လုံးလုံးပတ် (စမ)-
၁၇။တစ်လုံးအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)-
၁၈။အခွံအရောင်-
၁၉။အခွံအထူ -
၂၀။အချိုဓာတ်ပါဝင်မှု (%) -
၂၁။အသီးကြွေမှု (%)-
၂၂။အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)-
၂၃။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -
၂၄။ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/ မဟုတ်-
 
ဘူးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP) 
၁။သီးနှံအမည် -
၂။မျိုးအမည် - 
၃။မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်- 
၄။မိဘအမည် -  
၅။မူရင်းဒေသ - 
၆။ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း - 
၈။၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (DAS)-
၉။အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက် (DAS)- 
၁၀။အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း - 
၁၁။တစ်ပင်မှ အသီးအရေအတွက်- 
၁၂။အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)-
၁၃။အသီးပုံသဏ္ဍာန်- 
၁၄။အသီးအရောင်- 
၁၅။အသီးအရွယ်အစား- 
၁၆။အသီးအရှည်(စမ)-
၁၇။အသီးအနံ(စမ)- 
၁၈။အသားအထူ(မမ)- 
၁၉။ ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
       ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
       ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

၂၀။ အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)- 
၂၁။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ - 
      ဟုတ်/မဟုတ်
၂၂။ ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ-
 
ဘိုစားပဲ၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)
၁။သီးနှံအမည်-
၂။မျိုးအမည်-
၃။မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်-
၄။မိဘအမည်-
၅။မူရင်းဒေသ-
၆။ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း-
၇။အပင်ပေါက်နှုန်း (%)-
၈။စတင်ခူးဆွတ်ရက် (DAS)-
၉။၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (DAS)-
၁၀။အပင်အမြင့် (စမ)-
၁၁။သီးတောင့်အရှည်(စမ)-
၁၂။သီးတောင့်လုံးပတ်(စမ)-
၁၃။သီးတောင့်အရောင်-
၁၄။ပန်းပွင့်အရောင်-
၁၅။အစေ့အရောင် -
၁၆။အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)-
၁၇။အစေ့ပုံသဏ္ဍာန်-
၁၈။သီးတောင့်ရှိအစေ့အရေအတွက်-
၁၉။တစ်ပင်ရှိ သီးတောင့်အရေအတွက်-
၂၀။သီးတောင့်တစ်တောင့် အလေးချိန်(ဂရမ်)-
၂၁။ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
 -ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
-ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း (သို့မဟုတ်)အဆင့်
၂၂။အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)-
၂၃။ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ-
၂၄။ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ  ဟုတ်/မဟုတ်-
ကိုက်လန်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။    သီးနှံအမည်                                          -
၂။    မျိုးအမည်                                            -      
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                                           -      
၅။    မူရင်းဒေသ                                           -      
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                           -      
၇။    အသက်ရက် (DAS)                                 -      
၈။   အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                                    -      
၉။    အရွက်အရောင်                                      -      
၁၀။    ပင်စည်အရောင်                                     -      
၁၁။    အပင်တစ်ပင်၏အလေးချိန်(ဂရမ်)             -      
၁၂။    အပင်အမြင့်(စမ)                                    -      
၁၃။    ပင်စည်အချင်း(စမ)                                 -      
၁၄။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)            -
၁၅။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ                          -
           ဟုတ်/မဟုတ်
၂၀။     ထူးခြားသည့် လက္ခဏာ                           -      
၂၁။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -
 
မုန်ညှင်းမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
 
၁။ သီးနှံအမည်   -
၂။ မျိုးအမည်    - 
၃ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် -
၄။ မိဘအမည်   - 
၅။ မူရင်းဒေသ   - 
၆။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း   - 
၇။ အသက်ရက် (DAS)   - 
၈။ အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်   - 
၉။ အရွက်အရောင်   - 
၁၀။ ပင်စည်အရောင်   - 
၁၁။ အပင်တစ်ပင်၏အလေးချိန်(ဂရမ်)   - 
၁၂။ အပင်အမြင့်(စမ)   - 
၁၃။ ပင်စည်အချင်း(စမ)   - 
၁၄။ အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ) -
၁၅။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ  - 
       ဟုတ်/မဟုတ်
၁၆။ ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ   -
၁၇။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -
 
ရုံးပတီမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။ သီးနှံအမည်   -
၂။ မျိုးအမည်   - 
၃။ မူရင်းအမည်/မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် - 
၄။ မိဘအမည်   - 
၅။ မူရင်းဒေသ   - 
၆။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း  - 
၇။ အသီးစတင်ခူးဆွတ်သည့်ရက်(ရက်)(DAS)
၈။အသက်ရက်(ရက်)(DAS)
၉။ အပင်အမြင့် (စမ)  - 
၁၀။ တစ်ပင်ပါဘေးကိုင်းအရေအတွက် - 
၁၁။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက် (DAS) - 
၁၂။ တစ်ပင်ပါအတောင့်အရေအတွက် - 
၁၃။ တစ်ပင်မှသီးတောင့်စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ဂရမ်)- 
၁၄။ သီးတောင့်တစ်တောင့်အလေးချိန်(ဂရမ်)- 
၁၅။ သီးတောင့်အရောင်  - 
၁၆။ သီးတောင့်ပါမြောင်းအရေအတွက် - 
၁၇။ သီးတောင့်မာကျောမှု(Kg/mm2) - 
၁၈။ သီးတောင့်အရှည်(စမ)  - 
၁၉။ သီးတောင့်အချင်း(စမ) 
၂၀။ သီးတောင့်လုံးပတ်(စမ)  - 
၂၁။ ခူးဆွတ်မည့်အကြိမ်အရေအတွက်
၂၂။ အထွက်နှုန်း(ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ) - 
၂၃။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -
၂၄။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ  - 
      ဟုတ်/မဟုတ်    
၂၅။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ  -
 
သင်္ဘောမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။ သီးနှံအမည်   -
၂။ မျိုးအမည်     -  
၃။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်  -  
၄။ မိဘအမည်   -  
၅။ မူရင်းဒေသ   - 
၆။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း   -  
၇။ ပန်းစပွင့်ရက်   - 
၈။ ၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (DAS)  -
၉။ စတင်ဆွတ်ခူးရက်   -
၁၀။ အပင်ပုံသဏ္ဍာန်   -
၁၁။ အပင်ညီညာမှု   -
၁၂။ အသီးတင်မှု %
၁၃။ အသီးဆွတ်ခူးကာလ   -
၁၄။ အသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)  -
၁၅။ အသီးအရှည် (စမ)   -
၁၆။ အသီးအချင်း (စမ)   -
၂၁။ အသားအထူ (မမ)   -
၂၂။ အသီးပုံသဏ္ဍာန်   -
၂၃ ။အတွင်းသားအရောင်   -
၂၄။ Cavity အရွယ်အစား  -
   (အလျား x အနံ) (စမ) 
၂၅။ အချိုဓါတ်ပါဝင်မှု (%)  - 
၂၆။ ကျစ်လစ်မှု   - 
၂၇။ တစ်ပင်အသီးအရေအတွက် (လုံး) -
၂၈။ အထွက်နှုန်း (လုံး/ဟတ်တာ)  -
၂၉။ အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ) - 
၃၀။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ် မဟုတ် -  
၃၁။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ    - 
၃၂။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -
၃၃။ စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ  -
 
ဘုံလုံမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)
၁။ သီးနှံအမည်   -

၂။ မျိုးအမည်   - 
၃။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် -
၄။ မိဘအမည်   - 
၅။ မူရင်းဒေသ   - 
၆။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း  - 
၇။ ၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (DAS)  - 
၈။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်  - 
၉။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း  - 
၁၀။ တစ်ပင်မှအသီးအရေအတွက်  - 
၁၁။ အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)  - 
၁၂။ အသီးပုံသဏ္ဍာန်  - 
၁၃။ အသီးအရောင်   - 
၁၄။ အသီးအရှည်(စမ)  -
၁၅။ အသီးလုံးပတ်(စမ)  -
၁၆။ အသားအထူ(မမ)  -

၁၇။ အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ) -

၁၈။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ  - 
        ဟုတ်/မဟုတ်
၁၉။ ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ  -

၂၀။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

ငရုတ်ချိုမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။ သီးနှံအမည်  -
၂။ မျိုးအမည်   - 
၃။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် -
၄။ မိဘအမည်  - 
၅။ မူရင်းဒေသ  - 
၆။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း  -  
၇။ ၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (DAS) -
၈။ အပင်အမြင့်(စမ)  -
၉။ အသက်ရက် (စတင်ခူးဆွတ်ရက် DAS)  - 
၁၀။ အသီးသီးပုံအလေ့အထ  - 
၁၁။ အသီးစိမ်းအရောင်  - 
၁၂။ အသီးအလျား (စမ)  -  
၁၃။ အသီးအနံ (စမ)  - 
၁၄။ အသားအထူ(မမ)  -
၁၅။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)-  
၁၆။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် -
၁၇။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအလေးချိန် -
၁၈။ ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
  ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
  ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -
၁၉။ အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ) -
၂၀။ ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ -
၂၁။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်-
 
နှံစားပြောင်းမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။သီးနှံအမည်-
၂။မျိုးအမည်
၃။မူရင်းအမည်/မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်-
၄။မိဘအမည်-
၅။မူရင်းဒေသ-
၆။ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း-
၇။၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (ရက်)-
၈။အသက်ရက်(ရက်)-
၉။အပင်အမြင့်(စင်တီမီတာ)-
၁၀။အနှံထိအမြင့်(စင်တီမီတာ)-
၁၁။အနှံအကျယ်(စမ)-
၁၂။အနှံအလေးချိန်(ဂရမ်)-
၁၃။ရွက်လယ်ကြောအရောင်-
၁၄။အပင်ယိုင်လဲမှု-
၁၅။ရောဂါပိုးမွှားကျရောက်မူ-
  • -ရောဂါအမည်-
  • -ရောဂါကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -
၁၆။ပိုးမွှားကျရောက်မှုအခြေအနေ-
၁၇။နှံစားပြောင်းပုံသဏ္ဍာန်-
၁၈။အစေ့အရောင်-
၁၉။အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)-
၂၀။အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)-
၂၁။အရိုးအထွက်နှုန်း(ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)-
၂၂.ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ -
၂၃။စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ
၂၄။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်-

ကြံမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။သီးနှံအမည် -

၂။ မျိုးအမည် -

၃။ မူရင်းအမည်/မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် -

၄။ မိဘအမည် -

၅။ မူရင်းဒေသ - 

၆။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း -

၇။ စတင်စမ်းသပ်သည့််ခုနှစ် -

၈။ ပင်စည်အရောင် -

၉။ ကြံရိုးပုံသဏ္ဍာန် -

၁၀။ မျက်လုံးဖူးပုံသဏ္ဍာန် -

၁၁။ အတွင်းရွက်စွယ်ပုံသဏ္ဍာန် -

၁၂။ အပြင်ရွက်စွယ်ပုံသဏ္ဍာန် -

၁၃။ ရွက်လျှာပုံသဏ္ဍာန် -

၁၄။ မျိုးလက္ခဏာထူးခြားချက်များ -

၁၅။ အပင်အမြင့်(စင်တီမီတာ) -

၁၆။ ဆစ်ကြားအကွာအဝေး(စင်တီမီတာ) -

၁၇။ အဆစ်အရေအတွက် -

၁၈။ အဆစ်လုံးပတ်(ရင်း/လယ်/ဖျား)( စင်တီမီတာ) -

၁၉။ ကြံရည်အပျစ်နှုန်း(ရာခိုင်နှုန်း) -

၂၀။ သန့်စင်နှုန်း(ရာခိုင်နှုန်း) -

၂၁။ အမျှင်ဓါတ်(ရာခိုင်နှုန်း) -

၂၂။ စီးပွားဖြစ်သကြားပါဝင်မှု(ရာခိုင်နှုန်း ) -

၂၃။ သကြားအထွက်နှုန်း (တန်/ဧက) -

သကြားအထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ) -

၂၄။ ပင်သစ်ကြံအထွက်နှုန်း(တန်/ဧက) -

ပင်သစ်ကြံအထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ) -

၂၅။ လမိုင်းကြံအထွက်နှုန်း(တန်/ဧက) -

လမိုင်းကြံအထွက်နှုန်း

(ကီလိုဂရမ်/ ဟတ်တာ)

၂၆။ အသက်ရက် (လ) -

၂၇။ ဗီဇပြုပြင်သီးနှံဟုတ်/မဟုတ် -

၂၈။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ -

၂၉။ စိုက်ပျိုးရန်သင့်​သော​ဒေသ -

၃၀။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

တရုတ်မုန့်ညှင်းထုပ်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။      သီးနှံအမည်                                                      -

၂။      မျိုးအမည်                                                         -         

၃။      မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်                -

၄။      မိဘအမည်                                                       -         

၅။     မူရင်းဒေသ                                                       -         

၆။     ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                                    -

၇။     အသက်ရက် (ရက်) (DAS)                                -         

၈။     အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                                              -         

 ၉။     အရွက်အရောင်                                                 -

၁၀။      အရွက်အလျား (စမ)                                         -

၁၁။      အရွက်အနံ(စမ)                                                -

၁၂။       အပင်တစ်ပင်၏ အရွက်အရေအတွက်                -

၁၃။      အထုပ်၏အလျား(စမ)                                      -

၁၄။      အထုပ်၏အနံ (စမ)                                           -

၁၅။      မုန်ညင်းထုပ် တစ်ထုပ် ပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)            -

၁၆။      ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
            ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
            ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -   

၁၇။      အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)                  -

၁၈။     ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ       ဟုတ် မဟုတ်

 ၁၉။     ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ                                        -

ဟင်းနုနွယ် မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။      သီးနှံအမည်                                                      -

၂။      မျိုးအမည်                                                         -         

၃။      မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်                -

၄။      မိဘအမည်                                                       -         

၅။     မူရင်းဒေသ                                                       -         

၆။     ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                                    -         

၇။      အသက်ရက် (ရက်) (DAS)                                -         

 ၈။      အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                                              -         

 ၉။      အရွက်အရောင်                                                 -

၁၀။    အရွက်အလျား(စမ)                                            -

၁၁။    အရွက်အနံ(စမ)                                           -

၁၂။     အပင်အမြင့်(စမ)                                                -         

၁၃။      ပင်စည်အရောင်                                               -         

၁၄။      ပင်စည်အချင်း(စမ)                                          -

၁၅။     အလေးချိန်(ဂရမ်)                                              -

၁၆။      အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ ဟက်တာ)                 -

၁၇။      ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ                                  -         

  ဟုတ် /မဟုတ်

၁၈။      ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ                             -

၁၉။   ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မှု-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားအမည်-
         ရောဂါ/ပိုးမွှားကျရောက်မူရာခိုင်နှုန်း(သို့မဟုတ်)အဆင့် -

ကြက်သွန်နီမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

သီးနှံအမည်                    

-

မွေးမြူရေးမျိုးလိုင်းနံပါတ်

-

မိဘအမည်

-

မူရင်းဒေသ

-

ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း

-

အပင်အမြင့် (စမ)

-

အပင်ပုံစံ

-

အဖူးထွက်ရာခိုင်နှုန်:

-

ဥပုံစံ

-

၁၀

အပြင်ခွံအရောင်

-

၁၁

အတွင်းအသားရောင်

-

၁၂

neck လုံးပတ် (မမ)

-

၁၃

ဥအရွယ်အစား (ဂရမ်)

-

၁၄

မာကျောမှု  (Harndness)

(kg /mm-2)

-

၁၅

အလေးချိန် (၁၀ ဥပျှမ်းမျှ) ကီလိုဂရမ်

-

၁၆

အလွှာပေါင်း 

-

၁၇

အူတိုင် ရှိ/မရှိ

-

၁၈

အနံရှိ/မရှိ (ပြင်း/မပြင်း)

-

၁၉

အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဟက်တာ)

-

၂၀

ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ(ဟုတ်/မဟုတ်)

-

၂၁

ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ

-